Kære medlemmer,
 
med virkning fra sommeren 2017 er det ikke længere muligt at sende nyhedsbreve til medlemmerne fra vores hjemmeside. 
Vi benytter os derfor af Microsoft Office til at udsende nyhedsbreve.
Nyhedbreve udsendes til alle aktive medlemmer.
 
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
 
31/5 2017 - Generalforsamling lørdag den 17. juni kl. 11.00
 
Dagsorden
Stautrup Tennis Klub – Generalforsamling
Lørdag den 17. juni 2017 kl. 11.00
I klubhuset
”Lige efter lørdags træf”

Dagsorden: I.h.t. vedtægterne.

1: Valg af dirigent (bestyrelsen foreslår Niels-Jørgen Guldberg)

2: Beretning (Allan)

3: Regnskab (Ole)

4: Budget (Ole)

5: Indkomne forslag
Bestyrelsen har forslag til følgende ændringer i vedtægterne:
a. Stautrup ændres til ’Stavtrup’.
b. Århus ændres til Aarhus
c. Tilføjelse til § 10 - Nyt afsnit: ’Foreningen tegnes af formand og kasserer for bestyrelsen i forening, eller ved et af disses frafald, af formand eller kasserer i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.’
 
6: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Allan og Solveig – begge ønsker genvalg. Der mangler et bestyrelsesmedlem.
 
7: Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. På valg er John Voss Hansen
 
8: Valg af 1 revisor (Niels-Jørgen Guldberg) og 1 revisor suppleant (Lars Christiansen)
 
9: Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde med formand, næstformand og kasserer.
 
10: Eventuelt

Stavtrup IF Tennis